Ne spreglejte aktualnih potovanj!

Doživite edinstvena kulturna in doživljajska potovanja! Pripravite kovčke, gremo na prave dogodivščine!

Preberi več

 
 
 

fb

                

 
 
 

Pogoji poslovanja

 

Ti Splošni pogoji ter navodila so sestavni del pogodbe oz prijavnice / voucherja za vse turistične aranžmaje, ki jo skleneta podjetje Ruski ekspres, d.o.o. (v nadaljevanju Ruski ekspres) in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma, in so objavljeni na spletni strani www.rusija.si. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s Splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Ruski ekspres, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. 

Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.rusija.si, kjer so posebej označeni in javno dostopni. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve podjetja Ruski ekspres d.o.o. in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

Ti splošni pogoji veljajo od dneva objave na spletni strani www.rusija.si/pogoji_poslovanja/. Ruski ekspres si pridržuje pravico do sprememb katerega koli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.rusija.si in so na voljo v prostorih Ruskega ekspresa.

Prijava
Potnik lahko se prijavi, rezervira in naroči turistični aranžma osebno v poslovalnici Ruskega ekspresa oziroma po telefonu ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z Ruskim ekspresom pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje vse potrebne podatke o potnikovem turističnem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Dokler potnik ne plača akontacije z izbranimi dodatnimi in obveznimi doplačili, prijava ni potrjena.

Ruski ekspres za svoje storitve zaračunava naročniku rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 20,00 EUR na prijavnico (voucher) za razpisana potovanja, oziroma 35,00 EUR pri potovanjih, pripravljenih po naročilu stranke (za individualna ali manjše oz. zaključene skupine). V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih.

Prijava potnika je zavezujoča. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v  ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. 

Če potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. Organizator potovanja ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s določili točke Potnikova odpoved potovanja. 

Ob prijavi na potovanje potnik obvesti agencijio o svojih posebnostih, na primer, da je vegetarijanec, ima alergijo na določene vrste živil, druge posebnosti ali pomembne zdravstvene /prehranjevalne /bivalne zahteve. Le tako agencija pravočasno javi podatke letalskemu prevozniku, osebju v hotelih in restavracijah. Kasnejših reklamacij, ki se nanašajo na posebne zahteve /potrebe potnikov, agencija ne sprejema in ne prevzema nase nikakršne odgovornosti za nepravočasno javljene pomembne podatke s strani potnikov.

Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (Prijavnico / Izjavo). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma  pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v koliko odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo  potrdi. V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali   ponudbo) s strani organizatorja veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali «stop prodaje (bookinga)».

Plačilo
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni podjetja Ruski ekspres ali pri pooblaščeni agenciji oziroma Ruski ekspres prejme plačilo na svoj transakcijski račun, v primeru telefonske prodaje pa, ko potnik posreduje številko kreditne kartice in je znesek nakupa avtoriziran.

Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo najmanj  30% cene aranžmaja oz 50% ( v primeru izvedbe individualnega potovanja ali potovanja po programu pripravljenem posebej za stranko ali zaključeno skupino potnikov) oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 45 dni pred začetkom potovanja, oz. pod pogoji, ki so navedeni v programu potovanja.

V primeru, da preostalega dela cene potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu). V nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, Ruski ekspres v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov transakcijski račun, seveda če je do povračila sredstev upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Cene
Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj  z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v  končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju / letovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

Turistična agencija Ruski ekspres si pridržuje pravico do zvišanja cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju ali sprememb v tarifah ali urnikih letov letalskih prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska  razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja Ruski ekspres  potnika obvesti najkasneje 20 dni pred odhodom. V teh primerih bomo lahko poiskali drugo primerno in najbolj optimalno rešitev: z možnimi zamiki v urnikih letov, dnevih odhoda ali odhoda iz bližnjih evropskih letališč.

Ruski ekspres lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru Ruski ekspres  ne  nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. 

Turistična agencija Ruski ekspres lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni (ugodnejši) ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov bo Ruski ekspres potnike o spremenjenih pogojih obvestili najkasneje teden dni pred odhodom. 

Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10%. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi pogoji za morebitno zvišanje cene nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

Agencija Ruski ekspres si pridrzuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tecaju, povišanju stroskov prevoza, vključno s stroški goriva, sprememb v pristojbinah letalskih prevoznikov ali odpovedi letov, ki vplivajo na ceno potovanj.

Storitve vštete v cene aranžmaja
Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v  programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, Ruski ekspres potnike opozarja, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena potovanja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, se le te navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in   neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.

Dodatne oziroma posebne storitve
Dodatne oziroma posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso   vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, opcijske ekskurzije, vstopnine in podobno) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke in varnostne pristojbine ipd.). Potnik lahko posebne / opcijske storitve rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni turističnega aranžmaja.

Objavljene cene dodatnih  storitev veljajo le v primeru naročila in plačila teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik  dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku Ruskega ekspresa v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, ter v skladu z veljavnim cenikom te storitve na dan koriščenja, če je med potovanjem izbrano storitev še bo mogoče naročiti in jo tudi koristiti.

Potnikova odpoved aranžmaja
Potnik lahko kadarkoli pred začetkom turističnega aranžmaja odstopi od pogodbe o potovanju. Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. V primeru potnikove odpovedi aranžmaja ima Ruski ekspres pravico do obračuna stroškov zaradi odpovedi. Višina je odvisna od roka, v katerem je potnik odpovedal udeležbo in je določena z naslednjo tabelo:

od 91 do 75 dni pred odhodom na potovanje - 10% cene aranžmaja
od 74 do 61 dni pred odhodom na potovanje - 20% cene aranžmaja
od 60 do 46 dni pred odhodom na potovanje - 40% cene aranžmaja
od 45 do 31 dni pred odhodom na potovanje - 60%  cene aranžmaja
od 30 do 20 dni pred odhodom na potovanje - 80% cene aranžmaja
od 19 do 10 dni pred odhodom na potovanje - 90% cene aranžmaja 
od 9 do vključno odhoda na potovanje oz. pričetka opravljanja storitve - 100% cene aranžmaja
Neudeležba brez odpovedi potovanja - 100% cene aranžmaja. 

Če se potnik ne pojavi ali odstopi od pogodbe o potovanju na dan pričetka potovanja ali po njegovem začetku, je Ruskemu ekspresu dolžan plačati celotno vrednost potovanja. Višina odpovednih stroškov se zaračunava v odstotkih od celotne cene aranžmaja ne glede na to, kakšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. 

Že nastali stroški z organizacijo turističnega potovanja (stroški letalskega prevoza, stroški nakupa vozovnic za vlak, stroški partnerskih agencij, lokalnih podizvajalcev, muzejskih in galerijskih vstopnic, stroški hotelskih nastanitev, stroški zavarovanj, stroški urejanja in pridobitve vize itd.) se obračunajo v celoti, ne glede na datum odpovedi potovanja s strani potnika, torej tudi v primeru odpovedi pred rokom, zapisanim v zgornji tabeli.

Če potnik odpove aranžma, ima turistična agencija Ruski ekspres pravico, da poleg stroškov odpovedi zadrži tudi prijavnino v višini 20,00 EUR in administrativne stroške v višini 40,00 EUR na pogodbo, napotnico oz. voucher.

Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje turistične agencije Ruski ekspres, se dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oziroma novo potovanje agencije Ruski ekspres, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja. Če potnik najde zamenjavo, zaračunamo penale, ki nam jih ob pozni spremembi imena zaračunajo letalske družbe. 

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic in/ali vozovnic za vlak, ima Ruski ekspres poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov pravico do zadržanja rezervacijskih pristojbin. Ta je odvisna od cene letalske vozovnice (minimalno 40,00 EUR). 

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Ruski ekspres ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Ruskemu ekspresu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Ruskim ekspresom, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ruskega ekspresa, potnik nima pravice zahtevati  kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja  zaračunava Ruski ekspres potniku 40,00 EUR administrativnih stroškov oz. po določilih organizatorja aranžmaja, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z redno letalsko linijo (oz. z vlakom) ali letalski prevoz s čarterjem in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Odstopnina oz. zavarovanje rizika odpovedi
Potnik lahko ob prijavi vplača odstopnino po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje rizika odpovedi. Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. 

Odstopnina znaša cca 5 % cene osnovnega aranžmaja in se plača le ob prijavi skupaj z akontacijo. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni oblikii takoj oz. najkasneje 24 ur od nastopa vzroka odpovedi. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanja zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. oz. zdravniško spričevalo, ki mora vsebovati naslednje podatke: datum poslabšanja zdravstvenega stanja, kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje, vrsto terapije, podatek, da bolniški stalež sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 24 ur pred pričetkom potovanja pisno ne odpove, nima  pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. 
V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, pa ni plačal odstopnine oz. zavarovanja rizika odpovedi, ima agencija Ruski ekspres pravico do povračila vseh svojih nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo, razliko pa vrne potniku. 

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Ne glede na plačano odstopnino ima Ruski ekspres v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 40,00 EUR po pogodbi/voucherju, zneska prijavnine v višini 20,00 EUR ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice in/ali vozovnice za vlak, Ruski ekspres poleg administrativnih stroškov zadrži tudi to rezervacijsko pristojbino. Torej ima potnik iz naslova vplačanega odpovednega rizika pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, zneska prijavnine, vplačila odpovednega rizika in rezervacijskih pristojbin za letalo in /ali vlak.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Ruski ekspres pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. 

V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je potnik sklenil zavarovanje rizika odpovedi. 
V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe, pa ni vplačal odpovednega rizika, veljajo pogoji določeni v točki Potnikova odpoved aranžmaja teh splošnih pogojev.

Odpoved potovanja s strani potovalne agencije ali sprememba imena
Turistična agencija Ruski ekspres si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja.  Ruski ekspres si pridržuje pravico odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. V kolikor Ruski ekspres zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do brezobrestnega povračila celotnega vplačila aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj.

Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v   določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za potovanje z avtobusom - najmanj 40 potnikov po avtobusu, razen kjer je navedeno drugače;
- za skupinsko potovanje na rednih letalskih progah po Evropi - najmanj 30 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače;
- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 35 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno   drugače;

Agencija Ruski ekspres si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, ne da bi morala potniku povrniti škodo, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za agencijo Ruski ekspres pa te okoliščine pomenijo višjo silo in utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale, bile podane oz. znane ob sklenitvi pogodbe.

Ruski ekspres lahko odpove pogodbo oziroma  odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s podjetjem Ruski ekspres. Predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil agencijo Ruski ekspres.

Ruski ekspres si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja  zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (odpoved leta s strani letalskega prevoznika, nov vozni red ali neugoden vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče, varnostni ukrepi države oziroma odločbe vladnih pristojnih uradnih organov ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Ruski ekspres ne more vplivati), in sicer brez posebne odškodnine in po veljavnih  predpisih v potniškem prometu. Dokončni razpored ogledov se določi na potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z urniki za oglede spomenikov in z vremenskimi razmerami. Organizator ima pravico do spremembe programa zaradi višje sile ter do zamenjav ogledov po dnevih ne glede na obstoj višje sile.

Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo vreme oziroma ustrezne vremenske razmere bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima  potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega  zneska na drug termin.

Ruski ekspres ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. Če so te spremembe nepomembne in ne okrnejo programa oziroma njegove tematike, Ruski ekspres ne potrebuje potnikovega soglasja, vendar potnika o spremembi v programu obvesti.

V primeru, da Ruski ekspres odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Ruskega ekspresa, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop  v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Ruski ekspres potnika nemudoma obvesti. Ruski ekspres lahko potniku ponudi nadomestno potovanje. V tem primeru se vsa dotedanja plačila prenesejo na nadomestno potovanje z novim datumom odhoda.

Ruski ekspres ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Ruskemu ekspresu ne dopušča namestitve potnikov v prvotno naročenem objektu, lahko Ruski ekspres namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.
Agencija Ruski ekspres si pridržuje pravico do polnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če potnik ogroža varnost, počutje in zdravje ostalih potujočih, povzroča nemir v skupini ali s svojim obnašanjem onemogoča oz. ovira nemoteno izvedbo programa. V teh primerih potnik ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

Potni dokumenti in posredovanje pri pridobitvi ruske vize
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list, s katerim lahko vstopi v posamezno državo in vstopni vizum za posamezno državo, če je le ta potreben. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta  določila sam paziti, Ruski ekspres za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal aranžma. V primeru, da potniku ureja vizum Ruski ekspres, le ta ne jamči za uspešnost  pridobitve vizuma.

Ruski ekspres  ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale  zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje Ruskega ekspresa pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Ruskemu  ekspresu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih osebnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali  prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih, hotelskih, kulturnih in drugih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

Za vstop v Rusijo je potreben vizum, ki ga mora vsak potnik pravočano urediti pred potovanjem na Konzularnem oddelku Ruske federacije. Lahko ga namesto vas uredimo v agenciji Ruski ekspres, ki bo v tem primeru nastopil v vlogi posrednika. Stroškov pridobitve vizumov Ruski ekspres v nobenem primeru potniku ne vrača.

Obvestila pred odhodom / potovanjem
Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5  (pet) dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu svetujemo, da se oglasi na svojem prodajnem mestu, oz. o tem obvesti potovalno agencijo. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Carinski in devizni predpisi
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi   sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

Zdravstveni predpisi
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik   dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za   potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Turistična agencija Ruski ekspres  ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

Prtljaga
Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in le ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti ali dokumentov v hotelu, namestitvenem objektu ali prevoznem sredstvu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf- ali golf oprema oz. prtljage nestandardnih dimenzij ali oblik, mora potnik prevozniku doplačati in sicer navadno ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Ruski ekspres ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. V primeru izgube prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec (PIR) letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske   družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba   izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.  Ruski ekspres ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov  in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Točnost prevoznikov
Turistična agencija Ruski ekspres ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Posebej to velja pri najemu posebnih letal, saj vozni red ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih časovnic, ki niso v okviru rednega letenja. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med   potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. 

Ruski ekspres ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Ruski ekspres si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, spremembe v načrtih letov: let v ciljno državo oz. vrnitev preko drugega letališča in podobno), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih, organizacijskih in nepredvidljivih situacij in razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk ali slabih vremenskih razmer, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na kraj potovanja ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku in turističnim ogledam.

Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka. Kakovost prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

Izguba dokumentov
Če potnik na potovanju izgubi osebne dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Ruskega ekspresa. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje (osebnih) dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Informacije
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu posredniškega prodajnega mesta, ne obvezujejo Ruski ekspres bolj, kot navedbe v programu turističnega aranžmaja oziroma v ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavne: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga organizatorja potovanj. Cene, opise in fotografije, ki so objavljene na  posredniških mestih ali direktno na spletnih straneh hotelov ali drugih  objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi Ruskega ekspresa pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, Ruski ekspres ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.

Kategorizacije namestitvenih objektov
Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah,  veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega  vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih državah (turističnih krajih oz. destinacijah) bistveno odstopajo od kriterijev, ki so jih potniki vajeni v Sloveniji oziroma v večini  zahodnoevropskih držav.

Ruski ekspres ne prevzema odgovornosti za  katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem  programu. Hišni redi, prehrana, storitve, kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi, bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno     registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo te tudi dejansko izpolnjene.

Reklamacije oziroma pritožbe
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji.

V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer kakovost sobne strežbe, oprema, lega sobe in podobno), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je  potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Ruski ekspres ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta  predstavnik Ruskega ekspresa ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni (oziroma dveh  mesecev) po vrnitvi s potovanja. Brez pisne reklamacije Ruski ekspres ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na  naslov: Ruski ekspres d.o.o., Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana, ter priloži dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali  ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.)

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Skupinskih pritožb ne obravnavamo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Ruski ekspres take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotela, prevoznika oziroma druge odgovorne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. 

Reklamacije, poslane preko e-pošte (e-mail) se ne bodo upoštevale. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi Ruskega ekspresa ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Ruski ekspres pravico do odpovedi aranžmaja  ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka  pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Ruski ekspres ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na naslov: Ruski ekspres d.o.o., Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana, ter priložiti tehtne dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). 

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, oz. po prejemu vseh dokumentov, ki so potrebni za rešitev problema, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku  storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom Obligacijskega zakonika. Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Ruski ekspres ni organizator potovanja, bo  Ruski ekspres pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o  rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. V primeru, da Ruski ekspres  nastopa zgolj v vlogi     informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju potovanja, izleta, ekskurzije in podobno. 

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge odgovorne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. To določilo ne velja v primeru, da ima Ruski ekspres  pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Uporaba podatkov
Turistična agencija Ruski ekspres vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik z izpolnitvijo prijavnega obrazca in prejetjem računa (podpisom pogodbe) pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene  obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave  trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi  podjetja Ruski ekspres in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

Končna določila
V vseh cenah iz ponudbe Ruskega ekspresa  je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče.Ti splošni pogoji veljajo od dneva objave na spletni strani www.rusija.si/pogoji_poslovanja/. Ruski ekspres si pridržuje pravico do sprememb katerega koli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.rusija.si in so na voljo v prostorih Ruskega ekspresa.

Posebna določila zakona o varstvu potrošnikov
Izvlečki  po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):
Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike.
Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev - obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.

Dvig cene - na primer zaradi sprememb cene goriv, tarife avtobusnih prvoznikov, spremembe letalskih prevoznikov, menjalnih ali valutnih tečajev. Stranka bo obveščena najkasneje 20 dni pred odhodom. Možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja.

Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja (60 dni). Prvi odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije.
Menjava stranke na željo stranke - 8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti - na stroške stranke.

Posebni pogoji in navodila za turistične aranžmaje, kjer Ruski ekspres ni organizator potovanja
V primerih, da Ruski ekspres ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh rimerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da Ruski ekspres prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje dejanski organizator potovanja.

Telefonska prodaja turističnih aranžmajev
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:
- s posredovanjem številke kreditne kartice,
- v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

Prodaja turističnih aranžmajev preko interneta
V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja prek INTERNETA, veljajo ti splošni pogoji in navodila  za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na internetni/ spletni strani www.rusija.si. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev preko internetna na spletni strani..

V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni / internetni strani www.rusija.si nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za tisti trenutek, ko je naročil posamezno  storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

Potovanje z otroki
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni  otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v  okviru tega turističnega aranžmaja.

Turistična agencija Ruski ekspres,
april 2022

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.